Čakáte na operáciu?

Na operáciu čakajú slovenskí pacienti veľmi dlho, dokonca až niekoľko rokov.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou každoročne zverejňuje informácie, podľa ktorých na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti čakajú tisíce poistencov. Niektorí z nich aj viac rokov, bohužiaľ, niektorí sa plánovanej operácie ani nedožijú.
Okrem ekonomických problémov s nedostatkom peňazí, prípadne špecializovaného personálu, sa vyskytujú problémy na viacerých stupňoch poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia (zdravotnícke zariadenia) nenavrhujú poistencov do centrálnych zoznamov, ale vedú si vlastné „čakačky na čakačky“; neexistuje jednotný formulár návrhu – tlačivo, ktoré sa vydáva poistencovi ako kópia, nenahlasujú zdravotným poisťovniam vykonanie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poisťovne nezaraďujú do zoznamu poistencov, ak je termín plánovanej zdravotnej starostlivosti oznámený poskytovateľom viac ako 12 mesiacov, zo zoznamov, ktoré zasielajú Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyraďujú poistencov, ak čakajú viac ako 12 mesiacov, netvoria zoznamy na skríningovú mamografiu. Problémy v evidencii vedú k tomu, že až 8 000 poistencov je do zoznamov zaevidovaných duplicitne.

Povinné zoznamy sa tvoria pri nasledujúcich zákrokoch:
- Choroby oka vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky;
- choroby obehovej sústavy (srdce, cievy, ...);
- choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky (implantácie kolenného, bedrového, príp. iného kĺbu, operácie chrbtice;
- korekčná operácia rázštepu podnebia, rázštep pery;
- tyreotoxikóza - hyperfunkcia (liečba rádiojódom);
- mamogram

Poistenec má právo na
a) zaradenie do zoznamu u vybraného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a informáciu o zaradení;
b) poskytnutie výkonu plánovanej zdravotnej starostlivosti u iného zmluvného poskytovateľa (návrh podáva zdravotná poisťovňa);
c) na základe žiadosti má právo na informáciu od zdravotnej poisťovne
- o svojom poradí v zozname,
- o počte poistencov v zozname,
- o predpokladanom dátume plánovanej zdravotnej starostlivosti,
- o počte výkonov plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku u daného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
- má možnosť požiadať o poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na Slovensku,
- má možnosť požiadať o poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ.
Poistenec je povinný
- do 10 dní uviesť dôvody nenastúpenia na plánovanú zdravotnú starostlivosť na základe výzvy zdravotnej poisťovne.
Povinnosti poskytovateľa (zdravotníckeho zariadenia, ktoré má poskytnúť zdravotnú starostlivosť, napr. operáciu) voči pacientovi:
- Vystaviť návrh na zdravotnú starostlivosť a odovzdať poistencovi kópiu návrhu;
- 10 dní pred plánovanou zdravotnou starostlivosťou oznámiť poistencovi termín nástupu;
- ak nemôže poskytnúť plánovanú zdravotnú starostlivosť, najneskôr 2 dni pred plánovaným termínom to oznámi poistencovi;
- ak už môže plánovanú zdravotnú starostlivosť poskytnúť, oznámi to poistencovi;
- poskytovateľ navrhuje aj vyradenie poistenca zo zoznamu

Povinnosti zdravotnej poisťovne
- Kontroluje návrhy na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, zasiela ich na doplnenie a zaraďuje poistencov do zoznamu (podľa dátumu doručenia, ktorý je aj dátumom zaradenia do zoznamu);
- ak poistenec nenastúpi na plánovaný úkon, poisťovňa vyzve poistenca, aby do 10 dní oznámil dôvody nenastúpenia;
- vyraďuje poistencov zo zoznamu

Materiál spracovaný z informácií, získaných z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,630