Pozor na úvery a pôžičky!

V poslednom období Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala veľa spotrebiteľských podaní, ktoré sa týkali ponúk (cez internetové stránky, v novinách) napr. www.skvelapozicka.sk, www.najpozicka.sk, www.ceanes.sk zabezpečenia pôžičiek, pričom záujemca o pôžičku musí zavolať na telefónne čísla uvedené v reklamnej ponuke. Vo väčšine prípadov ide o audiotextové čísla so zvýšenou tarifikáciou za volanie v rozmedzí od 1,5 – 3 €/minútu hovoru (napr. 0900 699 300, 0900 899 355,...). Po zavolaní na takéto čísla spotrebitelia musia v prípade záujmu o pôžičku poskytnúť volanej strane množstvo informácií neuvedomujúc si, že za hovor platia zvýšenú tarifu a poskytnutie takýchto informácií trvá určitý čas. Podľa informácií spotrebiteľov účty za takéto hovory dosahujú vysoké sumy (napr. 120, 150 €...). Vzhľadom na to, že hovor spotrebitelia skutočne uskutočnili, poplatok za hovor im bol právom účtovaný a nemôžu ho dostať naspäť. Povinnosťou poskytovateľa služby je zverejniť cenu za hovor na telefónne čísla uvedené v ponuke na internete ako aj všeobecné obchodné podmienky. Kontrolami SOI zistila, že v niektorých prípadoch práve poskytnutie ceny za hovor alebo obchodné podmienky boli uvedené nevhodným, nejasným spôsobom alebo chýbali.

Upozorňujeme spotrebiteľov, aby si pred uskutočnením hovoru zistili cenu hovoru za minútu a prečítali si všeobecné obchodné podmienky a zvážili, či sú ochotní zaplatiť vysokú sumu za hovor a to aj v prípade, že pôžičku nedostanú. V prípade, že tieto údaje v ponuke nie sú uvedené, odporúčame netelefonovať na audio textové čísla a obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu s podaním. V súčasnom období prebiehajú zo strany SOI kontroly takýchto podnikateľských subjektov. Vo všetkých doteraz šetrených prípadoch SOI zistila, že nejde o veriteľské spoločnosti, ale len o podnikateľov, ktorí získavajú údaje o záujemcoch o pôžičku a tieto poskytujú ďalšiemu podnikateľskému subjektu, ktorý hľadá pre spotrebiteľa veriteľa. Veriteľ po posúdení bonity klienta (schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver) pôžičku poskytne alebo neposkytne. Podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je veriteľ povinný skúmať schopnosť spotrebiteľa splácať úver, táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak je splatenie spotrebiteľského úveru v celom rozsahu zabezpečené peňažnými prostriedkami alebo cennými papiermi (obvykle sa skúma, či spotrebiteľ má pravidelný finančný príjem, z ktorého je schopný splácať úver po odpočítaní nevyhnutných nákladov na živobytie). Napriek tomu sú pôžičky na internete ponúkané aj nezamestnaným, u ktorých je predpoklad, že banky, nebankové spoločnosti by posúdili ich bonitu ako nedostatočnú pre poskytnutie pôžičky. Takíto ľudia v núdzi tak prichádzajú o nemalé finančné prostriedky, ktoré vynaložia za telefonický hovor s nereálnou nádejou, že im bude pôžička poskytnutá.

Informácia zo Slovenskej obchodnej inšpekcie

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,696