Príspevok na pohreb

(spracovaný podľa www.upsvar.sk)

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

Aktuálna výška príspevku na pohreb je 79,670 €.

Tlačivo na vyplatenie príspevku nájdete TU

Podmienky nároku
- zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou (pozostalým, napr. rodinným príslušníkom),
- trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby a území Slovenskej republiky,
- trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky
- pochovanie zomretého na území Slovenskej republiky.
Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky nároku podľa zákona NR SR č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb.
Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti (tlačivo je aj na stránke Seniorhelp, časť Posledné zbohom).
Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na príspevok na pohreb na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého.
Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.

Konanie o nároku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého vyplatí príspevok na pohreb, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku a príspevok a uplatní si nárok na príspevok.
Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok nespĺňa podmienky nároku na príspevok, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku na pohreb.

Vrátenie príspevku
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého, vyplatil príspevok na pohreb neprávom, je povinná príspevok na pohreb vrátiť.
Nárok na vrátenie príspevku na pohreb vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roku odo dňa, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku na pohreb.

Výška príspevku
Výška príspevku na pohreb je 79,670 Eur. Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Výplata príspevku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého vyplatí príspevok oprávnenej osobe najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom podala platiteľovi žiadosť o výplatu príspevku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého vyplatí príspevok oprávnenej osobe v hotovosti alebo ho na základe žiadosti poukáže na jej účet v banke, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.

Povinnosti žiadateľa
Oprávnená osoba - žiadateľ, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok na pohreb je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a jeho výplatu.

Zánik nároku
Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého a uplatnenia nároku na príspevok.

Najaktuálnejšie informácie nájdete TU
 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,648