Zákony platné v Slovenskej republike

Všetky zákony nájdete v aktuálnom znení na http://jaspi.justice.gov.sk

(výber zákonov s prihliadnutím na potreby života seniorov)

Zákon č. 23/1991 Zb. Listina základných práv a slobôd

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Zákon č. 140/2005 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine

Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Zákon č. 68/2008 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom (o koncesionárskych poplatkoch)

Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Zákon č. 551/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

Vyhláška č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (podľa § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.)
 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,435,611