Práva cestujúcich v doprave

Viete o tom, že existuje dokument, ktorý upravuje práva zdravotne postihnutých cestujúcich a práva cestujúcich osôb so zníženou pohyblivosťou? U nás má jeho plnenie na starosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, kontrolou dodržiavania bola poverená Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Doteraz však nikto podnet nepodal a ani SOI pri svojich kontrolách nedodržiavanie dokumentu nezistila.

Tento dokument nadobudol účinnosť už v roku 2011 ako nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre autobusovú a autokarovú dopravu, ktoré sa týkajú okrem iného aj nediskriminácie a povinnej pomoci zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou.

V mestskej a prímestskej doprave je to predovšetkým zabezpečenie autobusov s bezbariérovým nástupom (takéto spoje musia byť vyznačené na cestovných poriadkoch); pomoc šoféra pri nástupe a výstupe (ak ho o to postihnutý občan požiada). Pri medzimestských spojoch musia byť zabezpečené a prispôsobené aj nástupištia, čakárne a poskytované aj ďalšie služby. V takýchto prípadoch je však potrebné informovať sa na služby aspoň 36 hodín pred cestou.

Podrobné informácie o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, spadajúce pod Nariadenie, nájdete na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=133404, ktoré je orgánom presadzovania Nariadenia. Slovenská obchodná inšpekcia prešetruje sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku.

Cestujúci má možnosť podať sťažnosť Slovenskej obchodnej inšpekcii písomne, osobne v rámci všetkých inšpektorátov, emailom, telefonicky, prípadne prostredníctvom formulára na on-line podávanie podnetov. Forma sťažnosti nie je stanovená, cestujúci má možnosť využiť okrem štandardizovaného formulára odporúčaného Európskou úniou, akúkoľvek formu sťažnosti.

Informácia zo Slovenskej obchodnej inšpekcie

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,499,181