Dôležité inštitúcie

V tejto rubrike nájdete zoznam štátnych, prípadne ďalších organizácií, ktoré sa zaoberajú aj životom seniorov.

Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava
Ústredný orgán štátnej správy SR. Kontrola plnenia úloh štátnej správy, hospodárenia s prostriedkami štátu.
www.vlada.gov.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
www.employment.gov.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
Orgán štátnej správy, zabezpečujúci výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti.
www.upsvar.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
www.health.gov.sk

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Úrad pre dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným poistením.
www.udzs-sk.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Ochrana zdravia obyvateľstva.
www.uvzsr.sk

Červený kríž
Zabezpečovanie opatrovateľskej služby, asistenčných služieb v nemocniciach, sociálny taxík, ubytovanie pre seniorov
www.redcross.sk

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Monitoruje, vzdeláva, zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie
http://www.snslp.sk

Verejný ochranca práv
Pomáha občanom, ak boli pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy porušené jeho základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu
http://www.vop.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

www.minv.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava
www.portal.statistics.sk

Európske spotrebiteľské centrum v Bratislave
Špecializovaná organizačná jednotka Ministerstva hospodárstva SR. Pomáha spotrebiteľom pri riešení medzištátnych sťažností a reklamácií tovaru kúpeného v EÚ.
www.economy.gov.sk/files/spotrebitel/esc.htm

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
Organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorá vykonáva štátny dozor na úseku farmácie.
www.sukl.sk

Rada Európy
Cieľom je ochrana ľudských práv a podpora a upevňovanie bezpečnosti a demokracie v Európe.
www.radaeuropy.sk

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu Obsahuje aj informácie o tom, ako podať sťažnosť na Európsky súd (tieto informácie možno na stránke nájsť aj v slovenčine).
www.echr.coe.int

Európsky ombudsman
Občania sa na neho môžu obracať so svojimi sťažnosťami na nesprávny úradný postup inštitúcií Európskej únie.
www.ombudsman.europa.eu

OZ Občan a demokracia
Realizuje vzdelávacie a publikačné aktivity v oblasti ľudských práv vrátane antidiskriminačnej oblasti. Zapája sa do tvorby legislatívy a verejných politík. V prípadoch porušovania ľudských práv poskytuje právnu pomoc.
www.oad.sk

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
Presadzovanie rovnakých podmienok pre osoby so zdravotným postihnutím.
www.aozpo.sk

Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov www.aosl.sk

Asociácia sestier a pacientov ASAP www.asapoz.eu

 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,499,222