Sasto Phuripen – Zdravé Starnutie

Mimovládna organizácia Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ktorá už viac ako dvadsať rokov pôsobí v oblasti zlepšovania kvality života a zdravotnej starostlivosti skupín ľudí vylúčených alebo inak ohrozených, realizuje projekt Sasto Phuripen alebo Zdravé Starnutie.

Jeho cieľom je podpora seniorov z rómskych komunít, a to najmä tých, ktorí zažili a prežili druhú svetovú vojnu a ktorých perzekvovali obe totality 20. storočia – fašistická aj komunistická (t. j. narodených pred rokom 1945).

Títo seniori často žijú v chudobe a v sociálnom odlúčení násobne vyššom, ako seniori reprezentujúcimi všeobecnú populáciu z geograficky blízkeho prostredia. Jedným z našich cieľov je poskytnúť ľuďom z cieľovej skupiny nevyhnutné služby zdravotnej mediácie a sprostredkovanie potrebnej lekárskej, právnej a sociálnej podpory. Zároveň je našim zámerom zvýšiť informovanosť verejnosti o osudoch týchto ľudí, na ktorých sa takmer zabudlo.

Projekt je realizovaný prostredníctvom asistentov dobrovoľníkov, zdravotných mediátorov, ktorí pôsobia zväčša v lokalite, z ktorej sami pochádzajú. Asistenti absolvujú vzdelávanie a prípravu na výkon aktivít a činností.

Projekt je realizovaný vo vybraných lokalitách východného Slovenska, najmä, ale nie len v obciach Toporec, Poprad – Matejovce, Podhorany, Vojňany, Spišská Belá, Kežmarok, Stráne pod Tatrami, Slovenská Ves, Hrabušice, Levoča a Lubica.

Cieľom projektu je najmä:

Identifikovať klientov žijúcich v regióne, zmapovať ich životné podmienky a poskytnúť im v prípade potreby pomoc.
Posilniť klientov a vybudovať medzi nimi nové sociálne spojenia. Dôstojné starnutie sa premieta do duševného zdravia a aktívnych sociálnych sietí. Jedným z cieľov je organizovanie stretnutí a voľnočasových aktivít.
Zvýšiť záujem verejnosti o seniorov, špecificky o seniorov z marginalizovaných rómskych komunít a umožniť im zdieľať svoje životné spomienky s verejnosťou. Očakávané dlhodobé vplyvy sú zmena v živote účastníkov (klientov, HM), vedomosti a zručnosti, ktoré získali, a pri pripomínaní histórie v komunite.
Posilniť obyvateľov marginalizovaných komunít (MRK). Predchádzajúce skúsenosti ukázali, že asistenti i naďalej využívajú nadobudnuté informácie a zručnosti a vo verejnoprospešných aktivitách pokračujú aj po ukončení projektu.
Zvýšiť informovanosť o skupine príjemcov, klientov, a ich súčasnej situácii, podporiť účinnú prípravu a vykonávanie dostupných sociálnych a zdravotných stratégií.
Zvýšiť informovanosť medzi zástupcami obcí, všeobecnými lekármi a inými profesiami.
Upriamiť pozornosť na seniorov, špecificky z MRK, a podporiť budovanie rešpektu a zabezpečenia ich dôstojnosti v každodennom živote.
Objavovať skrytú pamäť nášho národa.

Vzhľadom na zámer a ciele projektu je spolupráca a podpora na miestnej úrovni vítaná. Popdora zo strany obce, lokálne pôsobiacich organizácií, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, sociálnych pracovníkov a ďalší pomáhajúcich profesií bude prínosom pre klientov, miestnu komunitu i celú našu spoločnosť.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou nemeckej nadácie Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" - EVZ.


Viac informácií o projekte:


https://www.acec.sk/projekty/sasto-phuripen-zdrave-starnutie/

Kontakt:
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Hurbanovo nám. 5
811 03 Bratislava

office@acec.sk
www.acec.sk
FB: @acec1999 

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,481,778