SocioFórum žiada ministerstvo o zmeny v dotáciách v súvilosti s COVID

Uvádzame list SocioFóra v plnom znení:

Vážená pani
Soňa Gaborčáková
štátna tajomníčka
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

V Bratislave, 17.2.2021
Vážená pani štátna tajomníčka,
na základe opakovaných podnetov z praxe sa na Váš obraciame s prosbou o zváženie
legislatívnej zmeny v ustanovení § 9 odsek 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a týka sa to konkrétne
obmedzenia možnosti poskytnúť túto dotáciu aj na kapitálové výdavky.
Dôvodom našej žiadosti sú pravidelne sa opakujúce vysoké náklady poskytovateľov sociálnych
služieb, ktoré sa v čase mimoriadnej situácie niekoľko násobne zvýšili z dôvodu pandémie a
ktoré by mohli eliminovať, ak by si mohli z uvedenej dotácie zaobstarať aj prístroje, ktorých
obstarávacia cena je vyššia ako 1700 eur. Konkrétne nám ide o možnosť zakúpiť si kvalitný
a viacfunkčný prístroj na dekontamináciu, pachovú neutralizáciu a objemovú redukciu
nebezpečného odpadu. S uvedenými prístrojmi tohto typu už majú svoje pozitívne skúsenosti
stovky zariadení sociálnych služieb v Českej republike, ale aj niektoré nemocnice v SR a to
priamo aj na covidových oddeleniach. Tieto prístroje je účelné a vhodné používať
v zariadeniach, medzi ktoré patria aj zariadenia sociálnych služieb, t. j. tam kde dochádza
k častému a opakovanému vzniku nebezpečného odpadu a to predovšetkým:
- Použitých inkontinenčných pomôcok (plienky, jednorázové spodné prádlo, utierky,....
- Jednorazových, ale aj opakovane používaných rukavíc, plášťov, nohavíc,
- Ochranných rúšok, skafandrov, podložiek, a ostatného odpadu z buničiny, papiera
a podobných ( nie kovových a ostrých odpadov) materiálov .
Prístroje tohto typu nevyžadujú zložitú manipuláciu, po vložení odpadu do určených vriec
prebieha všetko automaticky a celý proces trvá 2 minúty, pričom dochádza k dekontaminácii
obsahu a k redukcii jeho hmotnosti až o 70% pôvodného objemu. Cena uvedeného prístroja sa
pohybuje okolo 11 000 eur. Je to síce jednorazová investícia na viac rokov, ale poskytovatelia,
a to tak verejní ako aj neverejní, si ho nemajú z čoho zaplatiť z bežných prostriedkov na
sociálne služby, nakoľko sú dlhodobo podfinancovaní a súčasná právna úprava im neumožňuje
požiadať o dotáciu na tento účel.
Sme presvedčení o tom, že zakotvenie výnimky v platnej právnej úprave, minimálne na
obdobie mimoriadnej situácie, ale efektívne by to bolo aj po ukončení pandémie COVID 19,
by znamenala značnú úsporu nielen verejných zdrojov, ale aj zvýšenie ochrany životného
prostredia. V praxi sa vyskytujú už aj prípady, keď odpad sa hromadí na dvoroch zariadení
sociálnych služieb, nakoľko organizácie odvážajúce takýto odpad nemajú dostatočné kapacity.
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.| Záhradnícka 70 | 821 08 Bratislava |
Tel.: 02/5564 5214 | socioforum@socioforum.sk | www.socioforum.sk |
Oceňujeme, že Vaše ministerstvo zvýšilo maximálnu hranicu dotácie na humanitárnu pomoc
na čas mimoriadnej situácie a to až na 200 000 eur, ale poskytovatelia, ktorí by si chceli zakúpiť
vyššie uvedený prístroj, nemajú takúto možnosť, lebo jeho cena prevyšuje neinvestičný náklad.
Vážená pani štátna, tajomníčka, v mene poskytovateľov sociálnych služieb a ich klientov, Vás
prosíme, aby ste zvážili nami požadovaný návrh na legislatívnu zmenu, ktorý má aj
celospoločenský význam.
Za spoluprácu Vám ďakujeme a sme Vám k dispozícii pri poskytnutí ďalších informácií.

Lýdia Brichtová
štatutárna zástupkyňa Nezávislej platformy SocioFórum, o.z.

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,488,859