Vznikla Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Na ustanovujúcom sneme v Bratislave vznikla 18.septembra 2015 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Záujem o členstvo prejavilo už približne 400 osôb.
Komora sa definuje ako nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v Slovenskej republike. Sídlom komory je Bratislava. Komora bude schvaľovať dokumenty, voliť orgány a predsedu komory, pripomienkovať legislatívu, poskytovať členom odborné poradenstvo. Štatutárnym orgánom komory je predseda komory, volený snemom komory. Na najbližšie 4 roky bol za predsedu komory zvolený Mgr. Peter Kulifaj.

Členstvo v komore je dobrovoľné a vzniká zápisom do zoznamu členov komory. Členom môže byť fyzická osoba, odborne spôsobilá na výkon sociálnej práce v zmysle zákona, vykonávajúca sociálnu prácu. Záujemca o členstvo písomne požiada komoru o zápis do zoznamu členov komory.

Členstvo bude mať rôzne podoby:

- povinné - pre tých, ktorí budú chcieť vykonávať toto povolanie ako slobodné zamestnanie. Komora bude prijímať žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie tohto povolania ako slobodného zamestnania už od 1. októbra 2015

- dobrovoľné - pre fyzické osoby – zamestnancov rôznych inštitúcií a pre mimovládne organizácie

- hosťujúce – že ho získať fyzická osoba, ktorá nie je členom komory,. Hosťujúcim členom môže byť osoba, pôsobiaca v sociálnej sfére, ale nespĺňa niektoré z kritérií riadne člena (vysokoškolské vzdelanie, výkon práce – študenti a ľudia z akademického prostredia, štátnej správy, samosprávy...). Hosťujúceho člena schvaľuje snem komory.

- čestné členstvo - môže ho udeliť snem komory

Mgr. Peter Kulifaj - absolvent sociálnej práce na Univerzite Komenského (2010). V roku 2004 založil občianske združenie Mládež ulice, kde pôsobí ako predseda a terénny sociálny pracovník. Bol metodikom sociálnych služieb a koordinátorom programov sociálnej integrácie v slovenskej pobočke organizácie Člověk v tísni (2012 – 2013), založil tiež spoločnosť P-PROGRESS (2010), ktorá sa venuje tréningom rozvoja a projektovému poradenstvu.

Štatút komory
Etický kódex sociálneho pracovníka

Späť na aktuality Zobraziť staršie články
PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,488,858