Od 1. júla 2015 platí minimálny dôchodok

Od 1. júla 2015 zavádza vláda SR minimálny dôchodok. Jeho účelom je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy a tých, ktorí naň majú nárok, bude informovať.
Tým poberateľom, ktorým sa vypláca dôchodok 1. júla 2015 a ktorí by na základe údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou mohli splniť podmienky nároku na minimálny dôchodok, bude najneskôr do 31. augusta 2015 zaslaná písomná výzva na preukázanie ďalších rozhodujúcich skutočností (napríklad doby poistenia získanej v cudzine alebo výšky dôchodku vyplácaného z cudziny). Po doručení vyplnenej výzvy a preukázaní rozhodujúcich skutočností Sociálna poisťovňa do 60 dní rozhodne o nároku a výške minimálneho dôchodku. Dôchodky potom zvýši spätne od 1. júla 2015 a doplatok poukáže poberateľovi spolu s prvou výplatou dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok.

Podmienky nároku
Podmienky nároku poberateľ dôchodku splní vtedy, ak odpracoval najmenej 30 rokov a suma jeho dôchodku alebo úhrnu dôchodkov bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku, sociálna poisťovňa mu ho v roku 2015 dorovná minimálne na sumu 269,50 eura. Do celkového dôchodkového príjmu sa však započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, dôchodky zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II. piliera (poberateľovi starobného dôchodku sa zohľadní iba suma pozostalostného dôchodku z II. piliera).
Aby poistencovi vznikol nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, musí získať najmenej 30 rokov „kvalifikovaného obdobia“, čo je celé obdobie dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal pred 1. januárom 1993 a od 1. januára 1993 sa započítajú iba tie roky dôchodkového poistenia, v ktorých poistenec dosiahol osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241. Táto hodnota znamená, že poistenec mal v danom roku príjem minimálne na úrovni 24 percent z priemernej mzdy platnej v tom roku, teda približne na úrovni životného minima.
Z vyššie uvedeného platí výnimka - podmienka minimálneho príjmu poistenca sa neskúma nielen v kalendárnych rokoch pred 1. januárom 1993, ale ani v kalendárnych rokoch, v ktorých poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia v cudzine a v kalendárnom roku, v ktorom bol dôchodok priznaný alebo v ktorom boli splnené podmienky nároku na tento dôchodok.
Kvalifikovaným obdobím nie je automaticky ani celý kalendárny rok. Ak napríklad poberateľ dôchodku v kalendárnom roku 2013 získal 150 dní dôchodkového poistenia a za daný rok mu patrí osobný mzdový bod 1,1478, za rok 2013 sa na účely kvalifikovaného obdobia započíta 150 dní. Celkový počet rokov kvalifikovaného obdobia sa potom zistí zo súčtu všetkých dní dôchodkového poistenia získaných vo vyššie stanovených obdobiach, ktorý sa prepočíta na roky.

Informácie o dôchodkoch

Podrobnejšie informácie k výpočtu dôchodku môžete získať na tel. čísle 0800 123 123; môžete sa opýtať e-mailom cez opytovací formulár na stránke Sociálnej poisťovne TU

Môžete však zájsť do Sociálnej poisťovne osobne. Kontakty nájdete TU.

Rôzne formy sociálnej pomoci pre dôchodcov, výhody pri zaobstarávaní liekov, zdravotníckych pomôcok, liečenia a pod. nájdete na www.socpoist.sk.

Informácia spracovaná z podkladov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,481,789