Preukaz ŤZP

(spracované z informácií www.upsvar.sk)

O vystavenie preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím môže požiadať fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej už bolo vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, alebo rozhodnutie o preukaze. Po predložení tohto preukazu majú nárok na rôzne zľavy a výhody.
Preukaz obsahuje:
• názov príslušného orgánu, ktorý preukaz vyhotovil,
• evidenčné číslo preukazu,
• fotografiu držiteľa preukazu,
• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia držiteľa preukazu a adresu jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
• podpis držiteľa preukazu, ak je schopný sa podpísať,
• miesto a dátum vyhotovenia preukazu,
• odtlačok úradnej pečiatky orgánu príslušného na vyhotovenie preukazu a podpis oprávneného zamestnanca tohto orgánu,
• poznámku, v ktorej sa uvedie názov preukazu v anglickom jazyku slovami "CARD OF PERSON WITH DISABILITIES"; pri fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s praktickou slepotou alebo úplnou slepotou sa uvedú aj slová "nevidiaci - blind" a pri nepočujúcej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sa uvedú aj slová "nepočujúci - deaf",
• ochranné prvky, ktorými sú vodotlač, hologram a zaliatie preukazu do fólie,
• poučenie.
Pre osoby, ktoré sú odkázané na sprievodcu, existuje osobitný preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktorý sa označuje červenou čiarou.
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím, a to najskôr od dovŕšenia tretieho roku veku tejto osoby.


Výhody a zľavy pre občana ŤZP

(podľa § 38 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti):
- Je oslobodený od úhrady za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze.
- Je oslobodený od úhrady za kilometer jazdy za služby zdravotníckej starostlivosti spojené s dopravou.
- Správca dane (obec) môže držiteľovi preukazu ŤZP odpustiť alebo znížiť dane zo stavieb alebo od dane z bytov, garáží (pre motorové vozidlo s označením ŤZP) a nebytových priestorov (§ 17 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).
- Je oslobodený od poplatku za používanie rozhlasových prijímačov a televíznych prijímačov pre fyzické osoby.
- Je oslobodený aj od správnych poplatkov pri uzatvorení manželstva, vydania rozhodnutia na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom, za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie.
- Pri cestovaní Železnicami SR majú okrem nároku na zľavu aj nárok na bezplatnú prepravu sprievodu a invalidného vozíka.
- Pri cestovaní autobusom majú držitelia preukazu zľavu, pričom sprievodca držiteľa preukazu a vodiaci pes neplatia.
- Zľavy, prípadne bezplatnú prepravu majú držitelia ŤZP aj na všetkých linkách mestskej hromadnej dopravy (o konkrétnych zľavách je potrebné sa informovať priamo u prepravcu), vrátane invalidného vozíka, sprievodcu alebo vodiaceho psa.
- Držiteľ preukazu ŤZP sa môže uchádzať aj o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ak ide o obstaranie bývania pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím (zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania).

Nie všetky zľavy a odpustenie platieb je automatické. Informujte sa preto vždy na konkrétnu situáciu a postup (napríklad, či je potrebné požiadať o zľavu alebo odpustenie platby, požiadať o potvrdenie, vystavené na základe preukazu ŤZP a pod.)

Preukazy ŤZP a ŤZP/S, vydané podľa zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov platia do 31.12.2013, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyhotovený preukaz podľa zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

PARTNERI
  • Počet zobrazení: 1,499,178